Behandelingen

Wij hebben verschillende onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden tot onze beschikking. In het blauwe vlak hiernaast ziet u verschillende knoppen met meer informatie.

Wat behandelen wij? Hier kunt u vinden met welke klachten u bij ons terecht kan.

Hoe behandelen wij? Hier kunt u vinden hoe we een podotherapeutische diagnose stellen en uw hulpvraag in kaart brengen.

Waarmee behandelen wij? Hier kunt u vinden welke behandelingsmogelijkheden we hebben. Dit zijn voorbeelden van interventies. Onze behandelingen worden altijd afgestemd op uw hulpvraag, op uw mogelijkheden en op maat op uw voet gemaakt.

Behandelingskosten Hier kunt u een indicatie vinden van de kosten van uw podotherapeutischonderzoek en behandeling, over onze wijze van factureren en over de eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar. Podotherapie zit in bijna alle gevallen in de aanvullende pakket van uw zorgverzekeraar en heeft géén invloed op uw eigen risico.

Maatslippers Hier vindt u informatie over onze podotherapeutische maatslippers. Hoewel dit ook goed past onder "Waarmee behandelen wij?" wilden we op deze wijze aandacht vestigen op deze unieke therapie.

Identificatieplicht in de gezondheidszorg

Wanneer u naar een zorgverlener gaat voor (para)medische zorg moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Deze legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Een geldig identiteitsbewijs is:
een geldig Nederlands paspoort
een Nederlandse identiteitskaart
een Nederlands rijbewijs
een vreemdelingendocument

De identificatieplicht in de zorg geldt ook voor kinderen. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Uw podotherapeut registreert uw identiteitsbewijs. De podotherapeut controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort en legt de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in zijn administratie. Neem dus altijd uw identiteitsbewijs mee. Bij voorbaat dank!

Tip - Top - Flop!? 


Heeft u feedback voor ons? We luisteren graag naar u! Hebt u een tip, wilt u ons een compliment geven, weet u hoe het leuker kan of hebt u een opmerking aan ons? We horen graag van u! U kunt ons dit laten weten door te mailen via oostnederland@podotherapie.org of dit invullen op ons Tip -Top - Flop formulier die u kunt vinden in onze wachtkamers, bij ons secretariaat of bij één van onze medewerkers. Dit formulier kunt u (anoniem) deponeren in onze brievenbus. 

 

Klachtenregeling

Als praktijk doen wij er alles aan om te zorgen dat u tevreden bent over de zorg die wij leveren. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, waardoor u niet tevreden bij over een geleverde dienst, product, zorgverlening of bejegening, dan horen wij dit graag. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht op te lossen.

Als patiënt kunt u op de volgende manieren uw klacht uiten:

Het bespreken van de klacht

Wij adviseren eerst om samen met uw behandelend podotherapeut of andere medewerker van Podotherapie Oost-Nederland tot een oplossing te komen. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan. Tijdens deze afspraak kunt u aangeven waar u tegen aan loopt en waar u een klacht over heeft. De podotherapeut zal proberen om samen met u tot een oplossing te komen.

Het bespreken van de klacht met podotherapeut en Zorgbelang Nederland
Vindt u het moeilijk om de klacht rechtstreeks met uw podotherapeut te bespreken? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland: via de website: www.zorgbelang-nederland.nl of telefonisch: 030 2991970.
In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw podotherapeut.

Het indienen van uw klacht

Komt u niet samen tot een oplossing? Dan kunt u uw klacht digitaal indienen bij het klachtenloket voor paramedici middels het klachtenformulier.
Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als 'klager' geen kosten verbonden.

Procedure indienen van een klacht bij de Klachtenfunctionaris

Wat gebeurt er als u een klacht indient bij het de Klachtenfunctionaris ?

 1. U ontvangt per email een ontvangstbevestiging van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bekijkt of uw klacht in behandeling genomen kan worden.
  Binnen ongeveer 10 werkdagen na ontvangst van uw bericht wordt u door de klachtenfunctionaris geïnformeerd over de stand van zaken.
 2. Kan uw klacht niet door de klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen, dan wordt u zo goed mogelijk geïnformeerd over andere mogelijkheden die er zijn.
  Een eerder afgehandelde klacht, wordt niet opnieuw in behandeling genomen.  
 3. Wordt uw klacht wel door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen dan zal de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u opnemen. U krijgt informatie over de procedure en u kunt uw klacht waar nodig toelichten. Besproken wordt of de podotherapeut op de hoogte is van de klacht en/of u toestemming geeft de podotherapeut op de hoogte te brengen van de klacht. U wordt gevraagd dit schriftelijk te bevestigen, u ontvangt daarvoor een formulier ter ondertekening. Geeft u toestemming om de klacht voor te leggen aan de podotherapeut dan neemt de klachtenfunctionaris daarmee contact op. De podotherapeut ontvangt een kopie van uw klacht. De podotherapeut heeft twee weken de tijd schriftelijk op uw klacht te reageren. De klachtenfunctionaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een oplossing te komen met u en de podotherapeut.
 4. Uiterlijk binnen 6 weken na registratie van de klacht zal de aanbieder van zorg een beslissing nemen over welke maatregelen hij/zij neemt naar aanleiding van de klacht en deze maatregelen kenbaar maken aan de cliënt en de Klachtenfunctionaris. Eventueel  kan de periode zes weken worden verlengd met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist.
 1. De praktijk dient uiterlijk binnen zes weken - eventueel te verlengen met vier weken indien de zorgvuldigheid dit vereist - na indiening van de klacht, met redenen omkleed aan te geven:
  - tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid;
  - welke beslissingen de praktijk over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen; 
  - binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.
 1. Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot een oplossing, dan kunt u overwegen uw geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie welke is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. De geschillencommissie komt zo vaak als nodig is bijeen, dit is afhankelijk van het aantal klachten. Voor de procedure van de Geschillencommissie verwijzen wij u naar de website van het Kwaliteitsregister Paramedici. www.klachtenloketparamedici.nl

Wanneer wordt een klacht beëindigd?

De ingezette procedure van klachtbehandeling wordt beëindigd wanneer:
· u uw klacht schriftelijk intrekt voordat de bovengenoemde procedure daadwerkelijk in gang is gezet;
· als na bemiddeling of overleg blijkt dat u instemt met de afhandeling van de klacht door de podotherapeut.
· u heeft aangegeven het niet eens te zijn met de uitkomst van de klachtafhandeling.  Vervolgens kunt u bezien of uw geschil met de podotherapeut wilt voorleggen aan de Geschillencommissie.